הואיל וחברת "קרויזר שירותים עסקיים בע"מ" ח.פ. 516761707 (להלן "המקדם") מספקת שירותי אינטרנט שונים ללקוחותיה, והלקוח מעוניין לרכוש שירותים אלו (כולם או חלקם) בתנאים ובהסתייגויות המפורטים מטה בהסכם זה; לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:
1. המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ומחייב ממנו.
2. כותרות סעיפי הסכם זה באות לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות כלשהי.

 1. מכיוון ששירות זה הנו שירות ניסיוני – הסכם זה יכול להשתנות בכל עת לפי שיקול דעתו של הספק ויחול גם למפרע. שינויים במידה וככל שיהיו יתפרסמו בעמוד תנאי השימוש באתר.
 2. המזמין מאשר שידוע לו ששירותי האחסון ניתנים באמצעות צדדים שלישיים ובאחריותם. תנאי שימוש המלאים בנוסף להסכם זה ניתן למצוא כאן: https://goo.gl/2sqY74
 3. מוסכם כי האחריות והחבות המצטברת של הספק תחת הזמנה זו (כולל שירותים נלווים ועתידיים) מוגבלת במידה המרבית האפשרית על פי דין ולנזק ישיר בלבד ובשום מקרה היא לא תעלה על סך התמורה ששולמה על ידי המזמין לספק בשנה שקדמה לאירוע גורם הנזק (להלן: "הסך המירבי") לרבות אם הספק צפה או יכל לצפות את אותו נזק.
 4. בשום מקרה הספק או מי מטעמו לא יהיו אחראים, עבור (א) שימוש או אי שימוש או חוסר היכולת לגשת או להשתמש באתר או כל אתר או משאב מקושר, המפונה או הנגיש דרך האתר, (ב) אבטחה לקויה, לרבות הגנה על פרטי חיובים ופרטי כרטיס אשראי (ג) שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, לרבות שירותי האחסון, (ד) נפילת שרתים בין שיזומה ובין שלא יזומה (ה) כל מעשה או מחדל של צד שלישי, בין היתר, הפרעה מרחוק או וירוסים, (ו) עלויות רכישה של שירותים חלופיים, (ז) נזקים ישירים העולים על הסך המירבי, (ח) נזק מיוחד, תוצאתי, מקרי, עקיף, פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא (כולל וללא הגבלה עבור אובדן רווחים, מוניטין, הכנסות, מידע, או שימוש במידע, הפרעות לעסק או לכל נזק או אובדן מסחרי אחר), שייגרם למזמין או לכל צד שלישי, (ט) הפרעה לשימוש או אובדן או השחתה של נתונים; בכל מקרה תחת כל תיאוריה של אחריות, בין אם חוזית, נזיקית, או אחרת, ולא משנה אם צפה את הנזק או יכל לצפות אותו אם לאו.
 5. הספק רשאי להציג ולפרסם את האתר ואת שם המזמין, עסקיו וסימניו המסחריים באתר האינטרנט של הספק ו/או בחומרים פרסומיים של הספק, בכל אמצעי, בין היתר לשם קידום עסקי הספק.
 6. פניות שיתקבלו במסגרת חבילת התמיכה יקבלו מענה לרוב תוך יום עסקים אחד בימים א-ה. תיתכן חופשה מרוכזת שבה לא יינתן מענה לפרקי זמן של עד שבעה ימי עסקים רצופים.
 7. התמיכה תינתן בדוא"ל בלבד. רוב הפניות נענות עד עשרים וארבע שעות, יתר הפניות נענות בדרך כלל עד שבעים ושתיים שעות (בימי עסקים)
 8. התמיכה תהיה בהסבר לדברים סטנדרטיים שבידיעות המשיב. כל מה שדורש תכנות את הסבר מעמיק לא כלול בתמיכה.
 9. בכל זמן נתון שמורה לספק הזכות לסיים התקשרות באופן חד צדדי מכל סיבה שהיא בהודעה של 30 יום מראש
 10. המזמין מתחייב בזאת לשפות ולפצות את הספק באם יתבע ע"י צד ג', בגין הפרת זכויות יוצרים, הפרת פרטיות, הוצאת דיבה או כל עוולה או עבירה אחרת שתופנה כלפי הספק כתוצאה מכל מה שנמצא באחסון ע"י המזמין וכל מעשה או מחדל של המזמין.
 11. המזמין אינו רשאי להסב, להעביר או להמחות את זכויות וחובותיו על פי הזמנה זו או חלקם לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
 12. הזמנה זו מהווה את כל המוסכם בין הצדדים ומבטלת כל הסכם, מצג, התחייבות, הבנה  קודמים שבין המזמין לספק. כל תיקון או שינוי להזמנה זו יעשה בכתב בחתימת הצדדים.
 13. הלקוח יעלה לאחסון רק חומרים ותכנים מקוריים או נטולי זכויות קנייניות או שהזכויות לשימוש בהם נרכשו כדין והוא האחראי לכל חומר שיעלה לאחסון. הלקוח לא יעלה  תכנים שיתכן והם מפרים דין כלשהו לרבות דיני קניין רוחני, דיני העונשין, פגיעה בפרטיות ואיסור לשון הרע או את תקנת הציבור או שהינם לא מוסריים. 
 14. הלקוח מאשר שעם בקשתו להפסקת פעילות חבילת האחסון תימחק ולא יהיה כל דרך לשחזר אותה. יחד עם זאת בכל שלב לפני ההודעה על הפסקת הפעילות הלקוח יכול לגבות באופן עצמאי את החומרים שנמצאים באחסון של האתר.
  16. הלקוח מאשר כי בהצטרפות לשירות זה ובחתימתו מהווה חתימה על ההסכם לכל דבר ועניין גם להזמנות נוספות עתידיות במידה ויהיו והלקוח מאשר כי לפני החתימה על הצעת מחיר זו הוא קרא והסכים להסכם המופיע באתר: kroyzer.co.il/tac